ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Coöperatie Revaflex U.A, KVK nr 72752629 te Utrecht

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan onze cliënten.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “cliënt” moet hieronder wordenverstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst. Met name wordt onder “cliënt” ook verstaan degenewiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de cliënt naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de cliënt niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële cliënt tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 2. De door ons aan de cliënt verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De cliënt wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Over gefactureerde bedragen wordt 21% btw berekend.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijdevan totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,

  loonkosten, verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de cliënt in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden cliënt, echter slechts indien wij ons binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de cliënt van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 4. Jaarlijks worden de tarieven verhoogd met een percentage conform het prijsindexcijfer voor de consumenten.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

 1. Verzoekt een cliënt om de levering van diensten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de cliënt in rekening brengen.
 2. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke levering te beschouwen.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek ofkorting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.
 2. Indien de opdrachtgever bezwaar wenst te maken tegen de factuur, dient dit binnen de betalingstermijn van 14 dagen plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 4. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten contante betaling voor aflevering van de diensten voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van Coöperatie Revaflex U.A, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van 500 euro . Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 6. Coöperatie Revaflex U.A kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, verhindering en onderbreking van de bereikbaarheid van de cliënt, storingen , belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de cliënt ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8. Arbeidsomstandigheden

De cliënt zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Coöperatie Revaflex U.A. voldoet aan de wettelijke regelgeving en richtlijnen. De cliënt is jegens de medewerker en jegens Coöperatie Revaflex U.A. verantwoordelijk voor in ieder geval, maar niet uitsluitend, de nakoming van de uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien de medewerker van Coöperatie Revaflex U.A. schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de cliënt, zal de cliënt Coöperatie Revaflex U.A. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De cliënt legt de toedracht van het schadevoorval vast in een rapportage, die onverwijld aan Coöperatie Revaflex U.A. ter hand wordt gesteld. In de rapportage wordt het voorval in zodanige mate beschreven dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van de schade.
 2. De cliënt zal aan de medewerker vergoeden, en vrijwaart Coöperatie Revaflex U.A. tegen, alle schade die de medewerker lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van, dan wel in opdracht van de cliënt, indien en voor zover de cliënt en/of Coöperatie Revaflex U.A. daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of de artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien de medewerker overlijdt, zal de cliënt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Coöperatie Revaflex U.A. tegen elke aanspraak van de medewerkerof de in lid 3 bedoelde personen jegens Coöperatie Revaflex U.A. als werkgever van de medewerker ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door Coöperatie Revaflex gemaakte kosten.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Coöperatie Revaflex U.A. tegen elke aanspraak op vergoeding van schade veroorzaakt door de medewerker van Coöperatie Revaflex U.A. in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van Coöperatie Revaflex U.A. voor door de medewerkers veroorzaakte indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Coöperatie Revaflex U.A behoudt zich ten aanzien van de door hem ontwikkelde scholings- en trainingsmateriaal alsmede materiaal voor deskundigheidsbevordering ten behoeve van zowel externe opdrachtgevers als interne expertise en gemaakte protocollen, automatiseringssystemen e.d. uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Veenendaal, 29 maart 2019
J.G.M. Bakker H.J. Scholten

Directie